• Gedragsregels seksuele intimidatie

  • Taken vertrouwenspersoon

    De vertrouwenspersoon heeft binnen SEV tot taak de eerste opvang te verzorgen van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden dan wel van personen die in relatie staan tot SEV. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

    Doet zich onverhoopt een situatie van min of meer ingrijpend ongewenst gedrag voor, dan ziet het bestuur van SEV graag dat men zo nodig een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Wij benadrukken, dat ook jongere jeugdleden, of hun ouders namens hen, hiervan gebruik kunnen maken. En vanzelfsprekend staat het ieder altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging. Om in vaak gevoelige en persoonlijke aangelegenheden de nodige waarborgen te garanderen heeft het bestuur van SEV  voor het functioneren van de vertrouwenspersoon afspraken vastgesteld. De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoonsev@gmail.com.

    Klik hier voor meer informatie over de afspraken omtrent de vertrouwenspersoon.