• Zoals al eerder aangekondigd, zal er aanstaande dinsdag 16 januari een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Bij deze willen we graag de agenda met onze leden delen:

  De agenda: 

  • Opening en Mededelingen 
  • Vaststelling agenda 
  • Verslag ALV 13 juni 2023
  • Financieel verslag boekjaar 2022-2023
  • Verslag Kascommissie
  • Benoeming Kascommissie
  • Samenstelling bestuur: Van de volgende bestuursleden eindigt de termijn. Allen stellen zich herkiesbaar:
  • - Stefan van Huizen, penningmeester
  • - Remco Frerichs, Jeugdvoorzitter
  • - Theo Tetteroo, secretaris
  • Rondvraag en sluiting


  U bent uiteraard van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Aanvang 20:00 uur.

  Bestuur SEV