• Gedragscommissie

  1) Taakstelling

  De Gedragscommissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

  • Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en waar elk lid zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
  • De Commissie zal positief gedrag binnen de club stimuleren en richtlijnen uitdragen wat de normen en waarden zijn binnen onze voetbalvereniging
  • Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) en het adviseren van het bestuur hierover.
  • Het adviseren van het bestuur over de gedragsregels, incidenten, trends en eventuele maatregelen ter bevordering van het verenigingsklimaat en de omgangsvormen.

  2) Samenstelling gedragscommissie

  De Gedragscommissie bestaat minimaal uit drie van het Bestuur onafhankelijke personen. In het bestuur wordt een bestuurslid aangewezen als contactpersoon voor de Gedragscommissie.

  De leden van de Gedragscommissie zijn:

  • Ronald Visser
  • Martijn van Eck
  • Peter Paardekooper

  3) Werkwijze bij incidenten
  Voor de melding en behandeling van incidenten geldt de volgende procedure:

  • Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan een incident binnen 1 maand melden. Afhankelijk van de aard van het incident kan de melding plaatsvinden door een e-mail aan de Gedragscommissie via de voorzitter (voorzittersev@gmail.com) of aan de SEV vertrouwenspersoon.
   Bij een melding aan de vertrouwenspersoon zal deze ervoor zorgen dat de melding volstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De vertrouwenspersoon kan het bestuur van SEV in kennis stellen, mits de direct betrokkenen daar toestemming voor geven.
  • Een melding van een incident per email dient minimaal te bevatten: naam en email adres van de melder, datum, tijd en plaats van het incident, beschrijving van het incident, namen en eventueel overige gegevens van betrokkenen bij het incident.
  • Afhankelijk van de aard of de ernst van het incident of conflict kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke, voorlopige, strafoplegging. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk na melding schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de Gedragscommissie gezonden.
  • Het bestuur verzoekt aan de Gedragscommissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
  • De Gedragscommissie deelt (na een eventueel mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het incident), zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek van het bestuur, aan betrokkene schriftelijk mede welk incident er gemeld is.
  • Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Gedragscommissie of een door de Gedragscommissie aangewezen persoon zijn/haar visie op het incident te geven. Dit gebeurt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek en moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving aan betrokkene gebeuren. De Gedragscommissie maakt hiervan een verslag op, legt dit voor aan betrokkene voor akkoord en stuurt dit daarna naar het bestuur.
  • Ter beoordeling van de Gedragscommissie kunnen eventueel ook getuige(n) en de melder worden gevraagd een visie te geven.
  • De Gedragscommissie adviseert aan de hand van haar bevindingen het bestuur over een eventuele sanctie. Hierbij kan worden gedacht aan het, al dan niet tijdelijk, ontzeggen van bepaalde rechten die behoren bij het lidmaatschap van de vereniging en/of het ontzeggen van het recht tot het betreden van het terrein van de vereniging. Ook kan de gedragscommissie adviseren tot bemiddeling, bijvoorbeeld door inschakeling van de SEV vertrouwenspersoon.
  • Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) de betrokkene(n) daarvan in kennis. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de Gedragscommissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
  • Het bestuur ziet toe op de uitvoering van een eventuele sanctie.