• CODE GROEN

  Gedragsregels SEV Leidschendam

  Dit zijn de gedragsregels van voetbalvereniging SEV Leidschendam. Deze moeten ons helpen om een prettige sfeer te hebben en houden voor alle belanghebbenden bij onze vereniging: spelers, leiders, scheidsrechters, ouders, tegenstanders en omwonenden.
  Door de gedragsregels op te schrijven en uit te dragen, scheppen we duidelijkheid over wat wij als vereniging toelaatbaar en niet toelaatbaar gedrag vinden. Deze gedragsregels worden aan het begin van elk seizoen kenbaar gemaakt aan alle spelers en leiders, en gedurende het seizoen aan nieuwe spelers. Ook zijn de gedragsregels te vinden op de website van SEV.

  Elke speler, leider, trainer en ouder wordt geacht de gedragsregels te kennen en deze na te leven. Leiders en trainers hebben een voorbeeldfunctie in het naleven en handhaven van de gedragsregels.

  De gedragsregels bestaan uit twee onderdelen:
  1) Algemene gedragsregels.
  2) Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag.

  1) Algemene gedragsregels

  • Maak met je team, je tegenstander, je coach/trainer en de scheidsrechter iets moois van de sport, speel sportief en accepteer door de scheidsrechter of coach/trainer opgelegde maatregelen.
  • Toon respect voor anderen. Dat betekent in ieder geval geen discriminatie, pesten, intimidatie, (fysiek-, mentaal-, verbaal) geweld of negatief commentaar. Veroorzaak geen overlast.
  • Ga zorgvuldig om met eigendommen van andere leden, van SEV en van de tegenstander. Ieder lid is zelf aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
  • Respecteer elkaars eigendommen; bij de constatering van diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
  • Houd het complex en het clubhuis schoon, laat kleedkamers na gebruik fatsoenlijk achter en ruim je eigen rommel op.
  • Lever als vrijwilliger een actief positieve bijdrage aan de vereniging.
  • Alcoholmisbruik, in de meest ruime zin van het woord, wordt niet getolereerd.
  • Bezit en gebruik van (hard)drugs zijn op het hele complex ten strengste verboden.
  • Spreek elkaar, indien nodig, aan op de naleving van deze gedragsregels.

  2) Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de sport

  De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de gedragsregels die zijn ontleend aan de gedragsregels van NOC*NSF.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken en eventueel een melding doen in overeenstemming met de "Werkwijze bij incidenten" (zie pagina 3).
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.