• Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van SEV op dinsdag 26 januari 2021

  16 feb 2021
 • SEV beleefde op dinsdag 26 januari jl. een primeur: voor de eerste keer werd de ALV in digitale vorm gehouden, dit uiteraard wegens de corona-maatregelen.

  Het corona-virus met de daarbij behorende maatregelen zorgt er ook voor dat er helaas voorlopig niet gevoetbald kan worden. De jeugd kan wel volop trainen en op zaterdag activiteiten doen zoals de ‘SEV-games’, maar voor de senioren is ook het trainen helaas maar zeer beperkt mogelijk.

  Uiteraard stemt dit het bestuur tot zorg, de loyaliteit van onze leden wordt behoorlijk op de proef gesteld. Maar gelukkig merken we ook aan de hand van acties als de Ballenactie, de Grote Club Actie en het Rondje voor de club, dat SEV veel trouwe leden kent.

  Verheugend is het dat de technische staf voor komend seizoen voor de selectie al rond is en met de jeugdtrainers worden op dit moment verschillende gesprekken gevoerd over seizoen ‘21-‘22.

  Sinds kort beschikt ons sportpark over LED-verlichting, met dank aan de Gemeente en aan de SSK.

  Tijdens de ALV werd uitgebreid aandacht besteed aan het financiële jaarverslag van seizoen ’19-’20. Dankzij verschillende subsidieregelingen van de overheid en steunmaatregelen van de Gemeente, kon het afgelopen seizoen met een bescheiden positief resultaat worden afgesloten. Dit ondanks het feit dat de contributie-inkomsten tegenvielen door minder leden dan begroot en een groot deel van de vaste lasten wel door bleef lopen.

  De Kascommissie, met naast Pieter Donath als nieuw lid Barry van Elven, heeft consciëntieus op verzoek van de penningmeester de financiën van SEV doorgenomen en een aantal aanbevelingen gegeven aan het bestuur.

  Op aanbeveling van de Kascommissie aan de Algemene Leden Vergadering werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over het seizoen ’19-’20. Stefan van Huizen, sinds september 2020 penningmeester, bedankte de Kascommissie en Reiner Smit en Diederick de Ruijter voor het vele werk.

  Voor het lopende seizoen ’20-’21 zijn er uiteraard de nodige financiële zorgen. Met name het teruglopend ledenaantal en het gemis aan inkomsten van de kantine zal zich (financieel) laten voelen dit seizoen. Gelukkig kan SEV steunen op onze trouwe sponsors; en daar waar mogelijk maakt SEV gebruik van de corona-subsidieregelingen van de overheid en steunmaatregelen van de gemeente.

  Vanuit de ALV worden vragen gesteld over het teruglopend ledenaantal (de oorzaken zijn divers; in ieder geval helpt de huidige corona-situatie niet om er veel nieuwe leden bij te krijgen) en vragen de leden om, daar waar mogelijk, verder te bezuinigen op diverse kosten; het bestuur gaat hier zeker naar kijken.